Sözleşmesi yenilenmeyen astsubay memur olarak atanması

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde Sözleşmeli Astsubay olarak görev yaptığınızı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, ?. tarihinden itibaren sözleşmenizin yenilenmeyeceği kararının tarafınıza bildirildiğini ve Başkanlığımızca kamu kurum ve kuruluşlarına atamanızın yapılması hk. (29/06/2012-11468)


Kanun / Madde(ler) 657 / 92 Tarih : 29/06/2012
Kaynak 33 sayılı bülten 46. sayfa

Bilindiği üzere, 28/07/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No?lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin 6/A maddesinin son fıkrasında; 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi sözleşmeli astsubayların kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olmaları durumunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamları; durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunduğu ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, 15/04/2011 tarihli ve 27906 sayılı 2 Seri No?lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin ?Kadroların Tahsis, Dağılım ve Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar? başlıklı (C) bendinin (b) alt bendinde; personel alımlarında, genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması bakımından, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verileceği ve bu yöntemle personel temin edilememesi halinde daha önce 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmış olanlardan açıktan atama yoluyla personel alımına gidileceği, bu şekilde de personel temin edilememesi durumunda, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre bu Kanuna tabi olmayan personelden açıktan personel alımı yapılabileceği ifade edilmiştir.

Ayrıca, 16/03/2012 tarihli Başbakan Olur?uyla kamu idare kurum ve kuruluşları, genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmesi amacıyla, bu onayla verilen ilave atama izin sayıları ile 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sine tekabül eden boş kadroları toplamının yüzde 2?sine kadar olanını 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında kullanabileceklerdir.

Bu itibarla, sözleşmeli astsubay olarak görev yapmaktayken kendi isteğinizle görevden çekilmiş olmanız durumunda, Devlet memuru olarak atanmak istediğiniz kamu kurum veya kuruluşuna müracaat etmeniz gerekmekte olup, usulüne uygun olarak açıktan atama izni alınmış boş bir kadronun bulunması ve bu kadroya atanacaklar için aranan niteliklere sahip olmanız durumunda, atamanızın yapılması müracaat ettiğiniz kurumun takdirinde bulunmaktadır.