Kitlerde görevli memurlara ödül verilmesi

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvelde yer alan unvanlarda görev yapan personelin bir aylıkları tutarında ödüllendirilebilmeleri için Bakanlık onayı alınmamasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 123 Tarih : 24/01/2007
Kaynak 25 sayılı bülten 77. sayfa

Kurumunuz emrinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvelde yer alan unvanlarda görev yapan personelin bir aylıkları tutarında ödüllendirilebilmeleri için Bakanlık onayı alınıp alınmaması hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (a) bendinde; Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerinin; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürüleceği; bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanacağı ifade edilmiş; 25 inci maddesinin (a) bendinde ise; "Ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvan ve dereceleri gösterilen personel aylık ve özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.
Bu personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 21 inci maddesinde öngörülen ikramiyelerden yararlandırılır. İkramiyelerle ilgili olarak kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır."
hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında; " Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Genel Müdürlüğünüz emrinde görev yapan ve kadro unvanları 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I Sayılı Cetvelde yer alan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 üncü maddesi çerçevesinde ödüllendirilmesi hususunun söz konusu personelin bağlı veya ilgili bulunduğu Bakanın uygun görmesi kaydıyla mümkün olduğu değerlendirilmektedir.