Akademik sicillerin 657 sayılı Kanunun 64 maddesinde değerlendirilemeyeceği

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda genel hükümlere atıf yapılmış olmasına rağmen aldıkları sicillerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmünün uygulanmasında değerlendirilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 64 Tarih : 16/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 31. sayfa

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde Kurumunuz emrine naklen ataması yapılan sivil memur ?. hakkında Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta iken doldurulan sicil raporlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasında dikkate alınıp alınamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 62 nci maddesinde; "Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır" hükmü, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde ise; "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 2547 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde; "Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev alan öğretim elemanlarının, memur ve diğer personel ile öğrencilerin sicilleri genel hükümler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre tutulur..." hükmü bulunmakta olup, sözü edilen yönetmelik 25/4/1984 tarih ve 18382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ancak yönetmelikte ilgi yazıdaki konuya ilişkin herhangi bir hüküm yer almamıştır.

Yükseköğretim personelinin sicillerinin değerlendirilmesi not esasına göre yapılmamaktadır. Bu personelin sicillerinde yer alan orta, iyi, pekiyi'lerin "Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği" nin geçici 2 nci maddesinde belirtilen usule göre belirlenmesi de mümkün bulunmadığı için söz konusu personelin sicilinin not esasına göre değerlendirilmesi mer'i mevzuata göre imkan dahilinde bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda genel hükümlere atıf yapılmış olmasına rağmen aldıkları sicillerin not usulüne göre değerlendirilememesi sebebiyle, ilgi yazınıza konu teşkil eden ve yukarıda sözü geçen kanunlara tabi olarak çalışan Akademik Personelin bu Kanuna tabi olarak aldıkları sicillerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmünün uygulanmasında değerlendirilemeyeceği mütalaa edilmektedir.