Bir derece, bir kademe

Kapsam dışı statüde çalışan personelden 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince diğer kurumlara ataması yapılanlara, 657 sayılı Kanunun 37 nci ve 64 ncü maddelerinde belirtilen derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi hükümlerinin uygulanabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 30/06/1999
Kaynak 17 sayılı bülten 7. sayfa

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince kapsam dışı statüde çalışan personelden Kurumunuza ataması yapılanlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci ve 64 ncü maddelerinde belirtilen derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi hükümlerinin uygulanıp, uygulanmayacağı ve bu statüde çalışıp sicil notu verilmeyenlere ne gibi işlem yapılacağı hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir.

4046 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi gereğince, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca diğer teşebbüs ve bağlı ortaklıklara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenler ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlardan teşebbüs ve bağlı kuruluşlara atanmış bulunan memur ve sözleşmeli personelin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin farklı derecelerden kadrolara atanmış olsalar dahi aylık ödenmesine ve fark tazminatı hesabına esas teşkil etmek üzere kanunen yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere öğrenim durumlarına göre memuriyete giriş derece ve kademeleri üzerine sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet sürelerinin, aynı Kanunun ek geçici 1,2 ve 3 üncü maddelerine göre, her yılı bir kademe her üç yılı bir derece ve fiilen çalıştığı takdirde 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca verilen bir derece de ilave edilmek suretiyle tespit edilmesi ve ilgililerin bu derecelere kadro şartı aranmaksızın intibak ettirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 16.8.1995 tarih ve 22376 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 139 Seri No?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 1 inci maddesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 ve 64 üncü madde hükümlerinin ilgililer hakkında uygulanmasında, 31.12.1984 tarihinden önceki altı yıllık sicil raporlarının da değerlendirmeye alınması gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarında nakledilen kapsam dışı personelin diğer şartları taşımaları halinde kazanılmış hak aylığının tespit edilmesinde değerlendirmeye esas alınan kapsam dışı statüdeki hizmet sürelerine ait sicil notları ortalamasının da dikkate alınarak haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü ve 37 nci maddelerinde belirtilen hükümlerin uygulanması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca not esasına göre değerlendirme yapılmayan Performans Değerlendirme Formlarının nota çevrilmesi, değerlendirmede 100 tam notun esas alınmamış olması halinde ise bulunan notun doğru orantı yoluyla 100 tam not esasına göre hesaplanması, sicil notu verilmeyen personel hakkında ise bu yönde bir işlem tesis edilmemesi gerektiği mütalaa edilmektedir.