Geçici görevlendirmeye ilişkin

İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun faaliyete geçirilmesi aşamasında kurulda geçici görevlendirmeye ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 86, 177 Tarih : 24/01/2007
Kaynak 25 sayılı bülten 78. sayfa

İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun faaliyete geçirilmesi için gerekli işlemlerin ve personel istihdamı işlemlerinin tamamlanması sürecine kadar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kurularak faaliyetini yürüten Koruma Bölge Kurullarından Kurul Müdürlüğü işlemlerini yürütecek gerekli vasıf ve yetkilere ilgili mevzuat uyarınca haiz personelin geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususundaki ilgi yazılar incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinde; "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir." hükmü ile 177 nci maddesinin birinci fıkrasında ise; "Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir?" hükmünde geçici görevden bahsedilmekle birlikte, söz konusu Kanunda memurların kurum içinde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin açık bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte asli görevleri ile ilgili olarak memurların kurum içinde geçici olarak görevlendirilebilmelerine aykırı bir husus da bulunmamaktadır.
Ayrıca, 02/06/2005 tarihli ve 25833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler ile İlgili 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 1 inci maddesinde; Teftiş, denetim, soruşturma ve hizmet içi eğitim ile isteğe bağlı olma hali hariç, kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmelerinin, bir yılda toplam 2 ayı geçmemesine özen gösterileceği ifade edilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;, 2863 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince kurulan İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun raportörlük, teknik ve idari işlemlerini yürütmek üzere Bakanlık personelinizin geçici olarak görevlendirilmesinin mümkün bulunduğu, bu görevlendirmenin memurun asli görevi ile ilgili olması ve hizmetin yerine getirilebilmesi anlayışı çerçevesinde 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nde yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurularak süresinin tespit edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.