Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarına bir derece verilmesi

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olanların memuriyete giriş derecesine 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin 2 fıkrası hükmü uyarınca bir derece ilave edilmesi gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 16/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 32. sayfa

Kurumunuzda halen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafiker Bölümü lisans mezunu olarak Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Grafiker kadrosunda görev yapan ?'ın emeklilik, kazanılmış hak ve ödemeye esas aylık yönünden 657 sayılı Kanunun 36/A-2 ve 4'üncü maddeleri kapsamına girmediğinden 9'uncu derecenin 1'inci kademesi ile göreve başlatıldığından bahisle, ilgilinin memuriyete giriş derecesine 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince bir derece ilave edilip edilmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36'ncı maddesinin (A) bendinin 2'nci fıkrasında, "Dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ile Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksekokulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu) ve Güzel Sanatlar Fakültesi, (İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmü ile mezkur maddede sayılan unvanları ihraz edenler ile belirtilen okullardan mezun olanların Devlet memuriyetine girmeleri halinde şarta bağlı olmaksızın memuriyet giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesi hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, Kurumunuzda halen görev yapmakta olan ilgilinin, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olması sebebiyle, memuriyete giriş derecesine bir derece ilave edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.