Eşi burslu olarak yurt dışına gidene aylıksız izin verilmesi

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih10/07/1991
Kaynak6 sayılı bülten 27. sayfa
ÖzetEşi araştırma yapmak üzere bursla yurtdışına giden personele Devlet Memurları Kanununun 108 nci maddesinin İkinci fıkrası hükmü uyarınca aylıksız İzin verilebileceği Hk.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Aylıksız İzin" başlıklı 108 inci maddesinin ikinci fıkrasında "İstekleri üzerine; doğum yapan Devlet memurlarına en çok altı aya, yetiştirilmek özere (burslu gidenler dahil) yurt dışına gönderilen memurlarla, yurt içine veya yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendinin birinci fıkrasında "Mevcut kuruluş biçiminde bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır." denilmektedir.

Üniversitelerin kamu tüzel kişiliğine haiz olmaları, kamuya ait yüksek öğretim hizmetlerini asli ve sürekli olarak ifa etmeleri ve bu hizmetlerin yürütülmesinde Üniversite öğretim elemanlarının asli ve sürekli olarak görevlendirilmeleri karşısında, üniversite öğretim elemanlarının da memur sayılacakları şüphesizdir. Bu itibarla, ilgide kayıtlı yazınıza konu teşkil eden ..........'in Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyesi olarak bulunan eşi ...........?ın da memur olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Ayrıca, 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "özlük Haklan" başlıklı 62 nci maddesinde de "üniversite Öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki diğer görevlilerin özlük haklan için bu kanun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar İçin İse genel hükümler uygulanır." hükmünün yanısıra bu Kanunun "İzinler" başlıklı 64 ncü maddesi de Üniversite öğretim elemanlarının izin işlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütüleceğini hükme bağlamıştır. Bunlardan başka 11.10.1983 tarih ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun "Uygulanacak diğer kanun hükümleri" başlıklı 20 nci maddesindeki "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır" denilmek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa atıfta bulunulduğu bilinmektedir.

Hal böyle olunca, eşi araştırma yapmak üzere bursla yurt dışına giden kurumunuz personeli .........'a eşinin yurt dışındaki burs süresi kadar Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca aylıksız izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 1911 kez okundu.