Kapsam dışı statüde geçen hizmetlerin değerlendirilmesi

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme nedeniyle başka bir kuruma atanmış olan personelin kapsam dışı statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesi bakımından değerlendirilmesi gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 9, 22 Tarih : 13/07/1999
Kaynak 17 sayılı bülten 16. sayfa

İliniz ... Okulunda öğretmen olarak görev yapan ...?nin 3.8.1990-16.6.1995 tarihleri arasında Havaalanları ve Yer Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğünde (HAVAŞ) geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık, derece ve kademesi bakımından değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususundaki yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde, ?Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet süreleri; aynı Kanunun ek geçici 1, 2, ve 3 üncü maddelerine göre 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulunan memur ve sözleşmeli personel hakkında da bu madde ile bu Kanunun 22 nci maddesinde fark ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hükümler uygulanır.? denilmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde ilgilinin, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme nedeniyle öğretmen olarak atanmış olması halinde yukarıda yer verilen hükümden yararlanmasının mümkün olduğu ve bu nedenle özelleştirilen Havaalanları ve Yer Hizmetleri A.Ş.?de kapsam dışı statüye geçtiği tarih ile Milli Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak atandığı tarih arasındaki kapsam dışı statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesi bakımından değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.