Geçici görevlendirmede süre

4587 sayılı Teşkilat Kanununa dayanılarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan geçici süreli görevlendirmelerdeki süre sınırlamasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 7, 8 Tarih : 16/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 32. sayfa

Genel Sekreterliğiniz bünyesinde 4587 sayılı Teşkilat Kanununuza dayanılarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan geçici süreli görevlendirmelerdeki süre sınırlamalarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 9'uncu maddesinin (c) bendinde yer alan ?geçici görevlendirmenin 2 yılı geçemeyeceğine? ilişkin hükmüne tabi olup olmadığı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesinde; "Bu Kanuna tabi memurlara,13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda geçici süreli olarak görev verilebilir.

Yukarıdaki fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder." hükmü, aynı Kanunun Ek 9 uncu maddesinde; "Geçici süreli görevlendirme yoluyla başka bir görevde çalışan memurlar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Ek madde 1'e göre görevlendirilen memur, hem kendi sınıf ve mesleğinin hem de geçici süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür.

b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alırlar ve bu kadronun diğer haklarından yararlanırlar.

c) Geçici görevlendirme memurun muvafakati ile olur ve 2 yılı geçemez. Ancak, yurt dışına atanan koruma görevlileri için bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır.

e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların müşterek kararıyla yapılır. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar yönetmelikle belirtilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 31.1.1974 tarih ve 14785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde;

" a) 7 ve daha yukarı bir dereceden göreve ilişkin boş bir kadronun bulunması,

b) Kurum içinden bu görevi yürütecek elemanın kısa sürede sağlanamaması,

c) Görevin, yetenekli ve iyi yetişmiş personele ihtiyaç gösteren işlerden olması,

hallerinde geçici süreli görevlendirme mümkündür." hükmü, söz konusu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; " Memur:

a) Görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapılacak işin mesleği ile ilgili bulunması,

b) Bu görevde çalışmayı kabul etmesi,

c) Çalıştığı kurumdaki kadronun 7 ve daha yukarı derecelerde olması, hallerinde geçici süreli olarak görevlendirilebilir." hükmü, 14 üncü maddesinde ise; ''Geçici süreli görevlendirme 2 yılı geçemez.'' hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında belirlenen hükümler çerçevesinde yapılacak geçici süreli görevlendirmelerde geçici görevlendirme süresinin iki yılı aşmaması gerekmekte olup, söz konusu görevlendirme süresinin bitimini müteakip mezkur Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeni bir görevlendirme yapılabilmektedir. Diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarının kendi teşkilat kanunları doğrultusunda, hizmet gereği ve personel ihtiyacına binaen diğer kamu kurum ve kuruluşlarından maaşlı izinli sayılarak ve izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları kurumlarında devam edecek şekilde yapılan geçici görevlendirmelerde, teşkilat kanunlarında düzenlenen hükümler çerçevesinde işlem yapılması gerektiği, teşkilatlanma aşamasında yeni bir yapılanmaya gidinceye değin zorunlu olan bu tür geçici görevlendirmelerde görevlendirme süresinin personelin isteği de dikkate alınarak kurumlar arası mutabakata dayalı belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.