Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanma

Memur veya VHKİ unvanı ile çalışan personelin bilgisayar işletmenliğine atanabilmesi için hangi belgelerin geçerli olması gerektiği, başkatip olarak görev yapan personelin yükselme sınavında başarılı olması halinde eğitim uzmanı olarak atanabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 19/03/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 42. sayfa

Kurumunuzda memur veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanı ile çalışan personelinizden üniversitede almış olduğu bilgisayar derslerini transkript ile belgeleyenlerin bilgisayar işletmeni kadrosuna atanıp atanamayacağı ve daha önce belediye başkanlığında başkatip olarak görev yapan personelinizin eğitim uzmanı olarak atanıp atanamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış, aynı Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde ise; Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin e/2 bendinde bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile memur unvanları aynı alt görev içinde yer almaktadır. Adı geçen Yönetmeliğin 7'nci maddesinin e/2 bendi; "Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için; lise veya dengi okul mezunu olmak, bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak, sınav tarihi itibariyle en az beş (5) yıl hizmet süresi bulunmak, yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak."hükmünü, 25'inci maddesinin (a) bendinde ise; "Hizmet gruplarındaki alt bentlerde yer alan unvanların kendi içerisindeki geçişleri, atanılacak kadro unvanı için aranan şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmaksızın yapılır." hükmünü amirdir.
Bununla birlikte, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde hangi unvanların kullanılacağı; kod, sınıf, unvan, en alt ve üst derece aralığı belirtilerek, 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ekli (1) sayılı Memur Kadro Kütüğünde düzenlenmiştir. Adı geçen Kütükte "başkatip" unvanına yer verilmemiş olmakla birlikte, bahsi geçen Yönetmeliğin yayınlanmasından önce, 02/02/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve "başkatip" unvanına yer verildiği dönemde yürürlükte bulunan, "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik"in, 5'inci maddesinin a/3 bendinde, "Başkatip, şef, amir" unvanlarına yer verilmiştir.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Kurumunuzda görev yapan;
1- Memur veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadroda görev yapan personelin, bilgisayar işletmeni olabilmek için gerekli bilgiyi sağlayan, resmi olarak onaylanan ve sertifika verme yetkisine sahip olan kurumlardan aldığı belgelerin geçerli olması gerektiği,
2- Başkatip unvanlı kadroda görev yapan personelin eğitim uzmanı unvanlı kadroya atanma işleminin, görevde yükselme mahiyetinde bir atama olması sebebiyle, söz konusu personelin görevde yükselme sınavında başarılı olması halinde eğitim uzmanı unvanlı kadroya atanabileceği
değerlendirilmektedir.