Görevden uzakta kalınan sürenin değerlendirilmesi ve sicil

657 sayılı Kanunun 137 maddesi hükmü uyarınca görevden uzaklaştırılan personelin açıkta geçen sürelerinin derece ilerlemesinde değerlendirilmesi, sicil notunun verilmesi ve yeniden tahsildar olarak atanmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 137, 141, 143 Tarih : 26/01/2007
Kaynak 25 sayılı bülten 80. sayfa

?? Belediyesinde 1991 tarihinde hizmetli kadrosunda göreve başlayıp, 1998 tarihinden itibaren tahsildar kadrosunda görev yapmakta iken 1999 tarihinde zimmet suçundan hakkında dava açılan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 nci maddesine göre görevden uzaklaştırılan ??.'nun 31/05/2004 tarihinde hizmetli kadrosunda yeniden göreve başlatıldığı belirtilmekte olup, adı geçenin tahsildar kadrosuna atamasının yapılıp yapılmayacağı ile açıkta geçen sürelerde derece ilerlemesi yapılarak sicil notunun verilip verilmeyeceği hususlarındaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 141 inci maddesinde; "Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir."
ve 143 üncü maddesinde de; "Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:
a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır."
hükmü yer almakta olup, bunlardan 141 inci madde hükmüne göre, haklarında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan Devlet memurları, soruşturma veya yargılama aşamasında veya sonucunda 143 üncü maddede sayılan hallerden birisi kapsamına girmeleri halinde görevlerine iade edilmekte ve görevden uzak geçirdikleri süreler, sicil şartı aranmaksızın intibaklarında değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, 18.10.1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında; "Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır.
Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmetiçi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır."
hükmü yer almakta olup, bu hükümlere göre, sicil raporu doldurma döneminde, bir sicil amiri yanında, 3 ay fiilen olmak üzere en az 6 ay çalışan Devlet memurların sicillerinin, birlikte çalıştığı amir tarafından doldurulması mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, yukarıdaki hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; adı geçen Devlet memurunun;
1- Tahsildar kadrosuna görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatına tabi olmadan atamasının yapılmasının daha önce bu kadroya asaleten atanmış olması şartına bağlı olduğu,
2- Görevden uzakta geçirdiği sürelerin 657 sayılı Kanunun 141 nci maddesi çerçevesinde sicil şartı aranmaksızın kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilmesi gerektiği,
3- Sicil raporu doldurma döneminde, bir sicil amiri yanında, 3 ay fiilen olmak üzere en az 6 ay çalışmış olması halinde hakkında, birlikte çalıştığı amir tarafından sicil raporu doldurulabileceği, tamamını görevden uzakta geçirdiği yıllara ilişkin olarak ise hakkında sicil raporu doldurulamayacağı,
mütalaa edilmektedir.