Disiplin kurularında görevlendirilecek sendika temsilcisi

?Başkanlığının merkez disiplin kurulunda görevi dolayısıyla üye olan ????'ın bir sendikanın kurucusu ve üyesi olması sebebiyle kurulun tarafsızlığını tartışmalı hale getireceği ve bu nedenle disiplin kurulunda görevlendirilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 7, 8 Tarih : 16/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 34. sayfa

???? Başkanlığının merkez disiplin kurulunda görevi dolayısıyla üye olan ????'ın bir sendikanın kurucusu ve üyesi olması sebebiyle disiplin kurulunun tarafsızlığını tartışmalı hale getireceği ve bu nedenle disiplin kurulunda görevlendirilmesinin uygun olmayacağına ilişkin kurumun Hukuk Müşavirliğince verilen mütalaa hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 24/10/1982 tarih ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin "Kurulların Kuruluşuna ilişkin esaslar" başlıklı 4 üncü maddesinin ilk fıkrasında, "Başbakanlık ile Bakanlıkların ve bunlara bağlı Müsteşarlık, Genel Müdürlük ve Başkanlıkların Kurum Merkezindeki Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin Kurulları aşağıda belirtilen esaslara uymak kaydıyla kurumlarınca kurulur." Denildikten sonra maddenin devamında kurum ve kuruluşlar bünyesindeki merkez disiplin kurulları ile yüksek disiplin kurullarının teşkilinin ne şekilde olacağına ilişkin hükümlere yer verilmiş olup,15/07/2005 tarihli ve 2005/9138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu Yönetmelik maddesinin (d) bendine ek fıkra olarak "Hakkında Disiplin soruşturması yürütülen Devlet Memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu madde de belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir." Hükmü getirilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümlerde açıkça belirtildiği üzere; Devlet memuru hakkında disiplin soruşturması yürütülmesi halinde ilgili memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin de disiplin kurulunda yer alması koşulu getirilmiş olup, bunun dışında söz konusu Yönetmelikle belirlenen şartlara uyulması kaydıyla merkez disiplin kurulu ile yüksek disiplin kurullarının teşkilinin kurumlar tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, kurulların oluşumunda yalnızca Yönetmelikte belirlenen koşullara uyulup uyulmadığı hususunun dikkate alınmasının gerektiği, bunun dışında bulunduğu görev itibariyle zorunlu olarak kurul üyesi olan kişinin aynı zamanda sendika üyesi olma hususunun kurulun tarafsızlığının zedeleyeceği şeklindeki görüşte sendikal mevzuat açısından hukuki uyarlık bulunmadığı mütalaa edilmektedir.