Türkiye Kalkınma Vakfı'nın 217 sayılı KHK'nın kapsamında olmadığı

Türkiye Kalkınma Vakfı'nın 217 sayılı KHK'nın kapsamına girmediği hk.


Kanun / Madde(ler) 217 / 2 Tarih : 19/03/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 44. sayfa

Türkiye Kalkınma Vakfı'nın 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinin kapsamına girip girmediğine ilişkin Başkanlığımızın görüşünü talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde, "Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:
a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,
b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,
e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır."
hükmüne yer verilmiştir.
Yapılan incelemede, Türkiye Kalkınma Vakfı'nın Türk Medeni Kanununa göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişiliği olan bir vakıf statüsünde bulunması sebebiyle malvarlığının kamu fonu niteliğinde sayılamayacağı ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Türkiye Kalkınma Vakfı'nın, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde yer verilen kurum ve kuruluşların kapsamında olmadığı değerlendirilmektedir.