Süreler ve özlük hakları

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ataması yapılan kişinin belli süreler içerisinde göreve başlatılması gerektiği, eski kurumundan ilişiği kesilip yeni görevine atandığı tarihten itibaren ücret, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklarının yeni kurumu tarafından karşılanması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 02/11/1999
Kaynak 17 sayılı bülten 55. sayfa

Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.?de müfettiş olarak çalışmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.?ye 2 nci dereceli müfettiş olarak atanan ....?ın 3.9.1999 tarihinde eski işyerinden ilişiğini kestiği, ancak yapılan atamanın Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine uymadığı gerekçesiyle adı geçen kurumca göreve başlatılmadığından yeni görevine başlatılıncaya kadar ücretinin eski kuruluşu olan Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. tarafından ödenip ödenemeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğünden Başkanlığımızın görüşünü istediğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personel (kapsam dışı personel dahil) diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlarına, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (f) bendinde yer alan hükümlerde dikkate alınarak nakledileceği, atamaları yapılan personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümlerinin uygulanacağı, kamu kurum ve/veya kuruluşlarına atanacak personelin bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda atamalarının yapılıp, eski kurumları ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçecek süredeki, aylık ücret, sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük haklarının Özelleştirme Fonundan ödeneceği belirtilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde atamalarda yol sürelerine ilişkin düzenlemelere, 63 üncü maddesinde de bu yol süreleri sonunda göreve başlamayanlar hakkında uygulanacak hükümlere yer verilmiştir.

Bu itibarla, 4046 sayılı Kanun gereğince başka kurumlara naklen atanarak bu kurumlarda kanuni süresi içerisinde göreve başlayan personelin ücret, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının atandığı kurum tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, istihdam fazlası olarak bildirilen personelin Başkanlığımızca kısa sürede diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin sağlanması ve işlemlerin düzenli yürütülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının uyması gerekli olan hususlar 1994/56 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile belirlenmiş olup, Başbakanlığın 1995/23 sayılı Genelgesinde de özelleştirilen kuruluşlarda çalışan personelin açıkta bırakılmaması, mağduriyetlerine meydan vermemesi ve gereksiz yazışma ve zaman kaybına yol açılmaması için 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli hassasiyetin gösterilerek ilgili personelin atamalarının süratle yapılması ve sonucunun Başkanlığımıza bildirilmesi hususları düzenlenmiş bulunmaktadır.

İlgi yazı ve eklerinin incelenmesinden Başkanlığımızca 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 12.7.1999 tarih ve 7843 sayılı yazı ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne 2 nci dereceli müfettiş kadrosuna ataması yapılan ilgilinin bu ataması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17.8.1999 tarih ve 5063 sayılı yazısı ile uygun görülmüş ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünce 3.9.1999 tarih ve 15103 sayılı yazı ile bu durum Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğüne bildirilerek görevinden ayrılış tarihi ile sicil dosyası ve sicil raporlarının gönderilmesinin istendiği, bunun üzerine de Sivas Demir Çelik İşletmesi tarafından 3.9.1999 tarihi itibariyle adı geçenin ilişiğinin kesildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen açıklamalar muvacehesinde, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Başkanlığımız tarafından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne müfettiş olarak atanan ve bu ataması Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygun görülen ...?ın ilgili mevzuatta düzenlenmiş bulunan süreler içerisinde göreve başlatılması gerekmekte olup, atama yapıldıktan sonra göreve başlatmama gibi bir durum da söz konusu olmadığından eski kurumundan ilişiği kesilip Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde yeni görevine atandığı tarihten itibaren ücret, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklarının bu kurum tarafından karşılanması gerektiği mütalaa edilmektedir.