Adaylık sicilin hangi yıl sicili kabul edileceği...

Aday memurun sicilinin hangi yıl sicili kabul edileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 112, 121 Tarih : 26/01/2007
Kaynak 25 sayılı bülten 82. sayfa

01/06/2000 tarihinde göreve başlayan aday memurun 31/06/2001 tarihi itibariyle doldurulan sicil raporunun hangi yıla ait olduğu ile bu memur hakkında 31/12/2001 tarihi itibariyle ikinci kez sicil raporu doldurulup doldurulmayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 18.10.1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında da; "Gizli sicil raporları her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulur. Raporların ilgililerce en geç 31 Aralık günü, tatile rasladığı takdirde müteakip çalışma günü mesai saati sonuna kadar bunları muhafaza ile görevli makamlara teslim edilmesi şarttır.
Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur.
Bir yıldan çok iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları, adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulur."
hükmü yer almakta olup, aday memurlar hakkında, hem adaylığın kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte, hem de adaylığın kaldırılmasını müteakip ilk sicil raporu doldurulma tarihi olan Aralık ayının ikinci yarısında, sicil raporu doldurulması gerekmektedir.
Bu hüküm ve açıklamalar muvacehesinde, 01/06/2000 tarihinde göreve başlayan ve bir yıl süreyle adaylığa tabi tutulan memur hakkında, işe başladığı tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde doldurulması öngörülen sicil raporunda yer alan sicil notunun adaylık kaldırma sicil notu olduğu, 31/12/2001 tarihi itibariyle doldurulan sicil raporunda yer alan sicil notunun ise 2001 Yılı sicil notu olduğu mütalaa edilmektedir.