Sağlık raporu nedeniyle eğitime katılamayanın sınava girebileceği

Görevde yükselme eğitimine rapor ile belgelendirdiği sağlık sorunları nedeniyle tabi tutulamayan personelin söz konusu eğitim sonrasında düzenlenecek görevde yükselme sınavına katılmasının mümkün olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3, 105 Tarih : 19/03/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 45. sayfa

Bakanlığınızda çeşitli unvanlı kadrolar için düzenlenen görevde yükselme eğitimine rapor ile belgelendirdiği sağlık sorunları nedeniyle tabi tutulamayan personelin söz konusu eğitim sonrasında düzenlenecek görevde yükselme sınavına katılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105'inci maddesinde, memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın izin verileceği hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü getirilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 8'inci maddesinde, Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az yetmişbeş saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir." hükmü yer almaktadır.
Bununla birlikte, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 9'uncu maddesinde, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, görev de yükselme ortak ders konularından en az otuz ve atanılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular ve mesleki etik ilkeleri ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerektiği; ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebileceği ve kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla, Bakanlığınızda çeşitli unvanlı kadrolar için düzenlenen görevde yükselme eğitimine, rapor ile belgelendirdiği sağlık sorunları nedeniyle tabi tutulamayan personelin, hastalık raporunun ve bu rapora dayanılarak verilen hastalık izninin ilgili mevzuatında öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde verilmiş olması kaydıyla, söz konusu eğitim sonrasında düzenlenecek görevde yükselme sınavına katılmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.