Nakledilen personelin şahsa bağlı hakları

Bir KİT'nde Müşavir olarak çalışmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince başka bir kuruluş emrine atanması uygun görülen ilgilinin mali hakları hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 16/12/1999
Kaynak 18 sayılı bülten 26. sayfa

..... nde Müşavir olarak çalışmakta iken 4046 sayılı Kanun gereğince Kurumunuz emrine Araştırmacı olarak atanan ..... ?in, mezkur Kanunun 22 nci maddesine 4232 sayılı Kanunla eklenen fıkra hükmünün uygulanması hakkındaki ilgi yazınız ekinde alınan dilekçesi incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin atandıkları tarihteki kadro ve pozisyonlarına ait aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına göre hak edeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından fazla olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine 4232 sayılı Kanunla eklenen son fıkrada da "Ancak bu madde gereğince nakledilen personelden (Bu kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen Kuruluşlardaki personel dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvelde belirtilen personelin, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat (ek tazminat hariç) hakları şahıslarına bağlı olarak atandıkları görevlerde kaldıkları sürece saklı tutulur. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince I sayılı cetvele tabi iken bu madde çerçevesinde daha önce nakil işlemi gerçekleştirilenler de bu fıkra hükmünden yararlanırlar." hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm ile fark tazminatı ödemesine gerek kalmadığı durumda da ilgililerin atandıklar kadrolardan önceki I sayılı cetveldeki kadrolara ilişkin haklarından yararlanmaya devam etmesi öngörülmüştür.

Bu itibarla, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince kuruluşunuz emrine atanması uygun görülen ilgilinin atandığı unvana bakılmaksızın eski kadrosuna ait aylık gösterge, ek gösterge, makam tazminatı ile her türlü zam ve tazminat (ek tazminat dahil) varsa ikramiyesine ait ücreti ile Kuruluşunuzda hak edeceği ücret arasında fark bulunması halinde bu farkın hiçbir kesintiye tabi tutulmasızın fark tazminatı olarak ödenmesi, fark tazminatının ödenmesine gerek kalmadığı durumda ise, eski kadrosuna ait aylık gösterge, ek gösterge, makam tazminatı, özel hizmet tazminatı ile diğer zam ve tazminatların (ek tazminat hariç) haklarının şahsına bağlı olarak ödenmeye devam olunması gerekmektedir.