İnsan haklarına saygı sorusuna kaç puan verilmeli

Memur sicillerinin doldurulmasında insan haklarına saygı ile ilgili soruya en az kaç puan vermesi gerektiği; ve daha önceki kurumlarında uzman olarak görev yapan personelin eğitim uzmanı kadrosuna atanmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 121 Tarih : 23/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 34. sayfa

Sicil amirlerinin maiyetlerinde çalışan personele sicil verirken insan haklarına saygı ile ilgili soruya en az kaç puan vermesi gerektiği; Karabük Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğü emrinde uzman olarak çalışmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde Kurumunuz emrine Şef unvanlı kadroya ataması yapılan ?'ın Eğitim Uzmanı unvanlı kadroya atamasının yapılıp yapılamayacağı ve Kurumunuz emrinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlı kadroda görev yapan ?'nın önceki kurumu olan Genelkurmay Başkanlığında Nükleer Biyolojik Kimyasal Silahlar (NBC) Uzmanı olarak görev yaptığını belirterek ilgilinin Eğitim Uzmanı unvanlı kadroya atamasının yapılıp yapılamayacağı hususlarındaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında; "Sicil amirleri, sicil raporunun memurların mesleki, yöneticilik ve yurt dışı görevlerdeki ehliyetlerinin belirlenmesini sağlayan soruların herbirini, ihtiva ettikleri unsurları esas almak suretiyle 100 tam not üzerinden değerlendirir ve sorulara verdikleri notların toplamını soru sayısına bölerek memurların sicil notunu tespit ederler. Her bir sicil amirince bu şekilde belirlenen sicil notlarının toplamının sicil amiri sayısına bölünmesi sureti ile de memurların sicil notu ortalaması bulunur ve buna göre sicil notu ortalaması:

a) 60 dan 75'e kadar olanlar orta,

b) 76 dan 89'a kadar olanlar iyi,

c) 90 dan 100'e kadar olanlar çok iyi,

derecede başarılı olmuş, olumlu; 59 ve daha aşağı not alanlar ise yetersiz görülmüş, olumsuz sicil almış sayılır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; geçici 3'üncü maddesinde ise; bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların haklarının saklı olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca, 08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde "Yönetim Hizmetleri Grubu"nda "Şef" kadrosuna, söz konusu maddenin "İdari Hizmetler Grubu"nun düzenlendiği (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" kadrosuna, aynı maddenin (c) bendinde ise "Araştırma-Planlama Hizmetleri Grubu" içerisinde "Eğitim Uzmanı" kadrosuna yer verilmiş olup; "Eğitim Uzmanı" kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanabilmek için de, aranacak genel koşulların yanında adı geçen Yönetmeliğin 7/c/1 maddesinde, "Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak; sınav tarihi itibariyle Kurumda Şef, Aktüer, Muhasebeci, Çözümleyici, Programcı, Çocuk Gelişimcisi, Tekniker, Ayniyat Saymanı ve Mütercim unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az iki (2) yıl görev yapmış olmak kaydıyla, sekiz (8) yıl hizmeti bulunmak; yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak." özel şartları getirilmiştir.

Sözü edilen Kurum Yönetmeliğinin "Hizmet grupları arasında ve aynı gruplar arasında geçişler" başlıklı 25'inci maddesinin (b) bendinde, "Hizmet grupları arasındaki unvanlara geçişlerde ve aynı hizmet grubu içerisinde üst unvanlara geçişlerde görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranır. " hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;

1- İnsan haklarına saygı ile ilgili soruya verilecek not tespit edilirken personelin bir sicil doldurma dönemi içerisindeki tutum ve davranışlarının 100 puandan az olmasını gerektirecek objektif gerekçelerin olması halinde söz konusu notun 100'den aşağı puanlanabileceği;

2- Halen Kurumunuz emrinde "Şef" unvanlı kadroda görev yapan ?. ile "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" unvanlı kadroda görev yapan ?'nın; daha önce uzman olarak asaleten görev yapmış olmaları ve mevzuatta aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan "Eğitim Uzmanı" kadrosuna atanmaları hususunun Kurumunuzun takdirinde olduğu;

mütalaa edilmektedir.