Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 217 sayılı KHK kapsamında olduğu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı'nın 217 sayılı KHK'nın kapsamına girdiği hk.


Kanun / Madde(ler) 217 / 2 Tarih : 19/03/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 46. sayfa

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı'nın 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinin kapsamına girip girmediğine ilişkin Başkanlığımızın görüşünü talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde, "Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:
a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,
b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,
e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır."
hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca, 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3'üncü maddesinde, "Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip, özel bütçeli, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tâbi ve Bakanlığın ilgili kuruluşu olmak üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmuştur." hükmü yer almakta; 15'inci maddesinde, Kurumun gelirleri, "a) Genel bütçeden Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenek, b) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan sağlanacak kaynaklar, c) Diğer gelirler." olarak sayılmakta olup, söz konusu Başkanlığın kuruluşu, statüsü ve gelirleri itibariyle kamu kurumu niteliği ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin (d) bendinde yer verilen kurum ve kuruluşların kapsamında olduğu değerlendirilmektedir.