Askeri personel memur olarak atandığında uygulanacak ek gösterge

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş iken kendi isteğiyle görevinden ayrılan ve müktesebi 3/3? ü olan ??in, Üniversitenize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesine istinaden açıktan atamasının yapılacağından bahisle, daha önceki ek göstergesi yerine atamasının yapılacağı kadro unvanına denk gelen en göstergenin uygulanması gerektiği hk. (12/11/2010-22308)


Kanun / Madde(ler) 657 / 43, 92 Tarih : 12/11/2010
Kaynak 33 sayılı bülten 49. sayfa

Astsubay Kıdemli Başçavuş iken kendi isteğiyle görevinden ayrılan ve müktesebi 3/3? ü olan ??in, Üniversitenize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesine istinaden açıktan atamasının yapılacağından bahisle, müktesebi 3/3?ü olan bir memurun ek gösterge rakamının 1100 olduğu ancak ilgilinin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ek gösterge rakamının 2200 olduğu dikkate alındığında, hangi ek göstergeden faydalandırılması gerektiği hususundaki ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (B) bendinde "Bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu Kanuna ekli I ve II sayılı Cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi balonundan kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1.2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1 nci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları sûrece daha önce almış oldukları en yüksek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda zikredilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, 657 sayılı Kanuna tabi personele bu Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde bulundukları sınıf ve görevleri itibariyle verilecek ek göstergeler belirtilmiş olup, ikinci fıkrada ise bu ek göstergelerin ilgilinin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınacağı ve terfi bakımından bunların kazanılmış hak sayılmayacağı belirtilmiş, bunun istisnalarına ise maddenin diğer fıkralarında yer verilmiş bulunulmaktadır.

Ayrıca, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun değişik 106 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olan Ek 67 nci maddesinde;"Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler? daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya

dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; her ne kadar mezkur Kanunun Ek 67 nci maddesi mülga edilmiş olsa da, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde; ?Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.?hükmüne yer verilmek suretiyle, daha önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olup da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden yeniden işe başlayanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmaya devam edilmesi öngörülmektedir.

Bu itibarla, ilgilinin 926 sayılı Kanun gereğince istifa tarihinden önceki statüsü itibariyle yararlandığı ek göstergeden kazanılmış hak aylığı itibariyle faydalandırılmasının mümkün olmadığı, ilgiliye atandığı kadro esas alınarak 657 sayılı Kanuna Ekli I sayılı Cetvelde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında durumuna uyan ek göstergenin uygulanması, emeklilik keseneğine ilişkin hususlarda ise 5434 sayılı Kanunun Ek 67 nci maddesinde yer alan hükümler uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.