Aylıksız izin yeniden verilebileceği

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih20/07/1994
Kaynak11 sayılı bülten 9. sayfa
ÖzetDevlet Memurları Kanunun 108 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca 6 ay süre ile aylıksız izin verilen Devlet Memurlarına, farklı sebep veya kişiler nedeniyle yeniden azami altı ay süreyle aylıksız tein verilebileceği hk.

İlgide kayıtlı yazınızda, Şirketiniz personelinden 'e çocuğunun hastalığı sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi gereğince ikinci kez ücretsiz izin verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin 1,2, 3 ve 4 üncü fıkralarında "Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok ahi aya kadar izin verilebilir.

İstekleri üzerine; doğum yapan Devlet memurlarına en çok altı aya, yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına gönderilen memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Yurt dışına yetiştirilmek üzere ve sürekli görevle atanan memurların eşleri bu haktan bir defadan fazla yararlanamazlar ve bunların dönüşlerinde, 72 nci madde çerçevesinde, görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin bitiminde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar." hükmü yer almaktadır. (1)

Bu maddede, yalnız yun dışına yetiştirilmek üzere ve sürekli görevle atanan memurların eşlerinin bu haktan bir defadan fazla yararlanamayacakları sınırlaması getirilmiş ancak, aynı maddenin birinci fıkrasında sayılan hallerde ücretsiz izin hakkından ilgililerin bir defadan fazla faydalanamayacağına ilişkin bir sınırlama yer almamıştır. Bu nedenle anılan fıkrada yer alan en çok altı aya kadar izin verilebileceği hükmünden aynı olay nedeniyle izin verilebilecek azami sürenin anlaşılması gerekmektedir.

Bu itibarla, mezkur 108 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca 6 ay süre ile aylıksız izin verilen Devlet memurlarına aynı maddede kısıtlayıcı bir hüküm olmadığından, farklı sebep veya kişiler nedeniyle yeniden azami altı ay süreyle aylıksız izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.

(1) Sözkonusu fıkralardaki süreler; 47.1995 tarih ve 562 sayılı KHK'nin 3 üncü maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.

Bu görüş 1781 kez okundu.