Özel Güvenlik Görevlisinin kamu görevlisi sendikasına üye olması

Kamu kurum ve kuruluşları kadro unvan listesinde ayrı ayrı "Özel Güvenlik Görevlisi" ve "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" kadro unvanları bulunduğu ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri arasında "koruma ve güvenlik görevlileri"nin sendika üyesi olamayacağının belirtildiğinden bahisle konunun bu açıklamalar ışığında yeniden değerlendirilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 23/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 37. sayfa

4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde "kurum ve kuruluşların özel güvenlik personeli" nin sendika üyesi olamayacağının belirtilmesine ve kamu kurum ve kuruluşları kadro unvan listesinde ayrı ayrı "Özel Güvenlik Görevlisi" ve "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" kadro unvanları bulunmasına rağmen Devlet Personel Başkanlığı görüşleri arasında "koruma ve güvenlik görevlileri"nin sendika üyesi olamayacağının belirtildiğinden bahisle konunun bu açıklamalar ışığında yeniden değerlendirilmesi hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15 inci maddesinde "Bu Kanuna göre kurulan sendikalara;

??

j) Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilâtında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli,

??.

Üye olamazlar ve sendika kuramazlar." Hükmü yer almaktadır.

4688 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun, kapsamına giren kuruluşlarda "özel güvenlik teşkilatı" kurulmasını hükme bağlamış olup, mülga Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası, "Özel Güvenlik Teşkilatında görevli personel, statü ve özlük hakları bakımından, genel olarak bağlı bulundukları kuruluşun mevzuatına tabidir." hükmünü amirdir.

2495 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun "Özel güvenlik izni" başlıklı 3 üncü maddesinde ise "Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir.

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir?.." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar ışığında;

-Koruma güvenlik şirketleri personelinin 4688 sayılı Kanunla bir ilgisinin bulunmadığı,

-4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde geçen "kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli"nden kastın, ilgi yazıda bahsi geçen 7651 unvan kodlu "Özel Güvenlik Görevlisi" kadrosu değil, mülga 2495 sayılı Kanun ile yürürlükteki 5188 sayılı Kanunda geçen "özel güvenlik birimleri"nde çalışmakta olan kamu görevlileri olduğu,

-Unvanı ne olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik birimlerinde çalışan koruma güvenlik personelinin 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olma imkanı bulunmadığı

mütalaa edilmektedir.