Emekli edilen kişinin yeniden atanması

Binbaşı rütbesinde iken resen emekli edilen personelin, 657 sayılı Kanunun 92'nci maddesi hükümlerine göre Yönetim Hizmetleri Grubu içerisinde yer alan şube müdürü ve bu kadroyla aynı düzeyde gösterilen diğer görevlere atanabilecekleri hk


Kanun / Madde(ler) 657 / 92, 93 Tarih : 24/03/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 47. sayfa

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Binbaşı rütbesinde iken disiplinsizlik sebebiyle Yüksek Askeri Şura Kararı ile resen emekli edildiğinizi belirterek, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda hangi unvanlı kadrolara atanabileceğinize ilişkin bilgi talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93'üncü maddesinde; "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa atanabilirler." hükmü ve 92'nci maddesinin ikinci fıkrasında ise; "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü yer almakta olup, bu hükümlere göre, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli olanlardan, bu Kanunun 104 üncü maddesi gereğince emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç, diğerlerinin usulüne uygun olarak açıktan atama izni alınmış boş bir kadronun bulunması ve bu kadroya atanacaklar için aranan niteliklere sahip olmaları durumunda, emekli oldukları tarihte bulundukları sınıfta veya öğrenim durumu itibariyle girebilecekleri başka bir sınıfta bir kadroya emekli oldukları tarihte almakta oldukları kazanılmış hak aylık derecelerinin aynı kademesine atamalarının yapılması, müracaat ettikleri kurumun takdirinde bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 104'üncü maddesinde; "39 uncu maddenin yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç olmak üzere (e) ve (f) fıkralarıyla 92 nci maddede gösterilenler, kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılamazlar." hükmü yer almakta; 39'uncu maddesinin (e) bendinde de; subay ve askeri memurlarla, gedikli subay ve gedikli erbaşların ahlak noktasından hüküm ile veya yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilecekleri belirtilmektedir.
Ayrıca, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında, "Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar. "
hükmüne yer verilmektedir.
Bununla birlikte, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in ek 1'inci maddesinde, "Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükmü düzenlenmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan Binbaşı rütbesindeki personelin, memur kadrolarına atanmalarına engel bir halin bulunmaması ve mevzuatta aranan şartları taşımaları kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi özel yönetmeliklerinde "Yönetim Hizmetleri Grubu" içerisinde yer alan şube müdürü unvanlı kadroya ve bu kadroyla aynı düzeyde gösterilen diğer görevlere atanmalarının ilgili kurumun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.