Sözleşmeli personele aylıksız izin verilmesi

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih25/07/1996
Kaynak14 sayılı bülten 66. sayfa
Özet388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca sözleşmeli çalışan personelin Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Mühendis olarak çalışan eşinin A.B.D."nde master yapacağından; kendisine aylıksız izin kullandırabileceği hk.

Başkanlığınızda 27.10.1989 tarih ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personelin Tarım ve Köyişleri Bakanlığında mühendis olarak çalışan eşinin A.B.D.'nde master yapacağından bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 nci maddesi uyarınca kendisine aylıksız izin verilmesi talebine ilişkin tereddütleri içeren ilgi yazınız incelenmiştir.

27.10.1989 tarih ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde "GAP İdaresi Başkanına bakanlık müsteşarları, başkan yardımcılarına genel müdürler için öngörülen ek göstergeler uygulanır ve bunlara verilen zam ve tazminatlar ödenir. Başkan ve başkan yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ayrıca, özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri halinde T.C.Emekli Sandığı ile ilgilendirilir..." hükmü bulunmaktadır.

9.3.1990 tarih ve 90/229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanhğı'nda Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 14 ncü maddesinde "Bu hizmet sözleşmesi esaslarında hükme bağlanmayan hususlarda 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgisine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır." hükmü yer almakta olup, gerek sözkonusu sözleşme esaslarında, gerekse 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede konuya ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin 4 ncü fıkrasında "Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir." denilmektedir.

Bu itibarla sözkonusu personele, yukarıda yer verilen hususlarla Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 14 ncü maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin anılan fıkrası uyarınca aylıksız izin kullandırılabileceği mütalaa olunmaktadır.

Bu görüş 1823 kez okundu.