Kıdemli üsteğmen rütbesinden görevden ayrılan kişinin atanabileceği memur kadroları

Kıdemli üsteğmen rütbesinde iken resen emekli edilen personelin, 657 sayılı Kanunun 92'nci maddesi hükümlerine göre kamu kurumlarının özel yönetmeliklerinde İdari Hizmetler Grubunda düzenlenmiş olan görevler ile Yönetim Hizmetleri Grubu içerisinde yer alan şef ve bu kadroyla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere atanabilecekleri hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 24/03/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 49. sayfa

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 8 yıl 15 gün süreyle kıdemli üsteğmen rütbesinde görev yapıp daha sonra bu görevden ayrıldığınızdan bahisle, kamu kurum ve kuruluşlarında hangi kadrolara atanabileceğiniz hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01/03/2010 tarihli ve 2010/92 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Aynı Yönetmeliğin ek 1'inci maddesinde ise, "Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi özel yönetmeliklerinde "İdari Hizmetler Grubu"nda düzenlenmiş olan görevler ile "Yönetim Hizmetleri Grubu" içerisinde yer alan şef unvanlı kadroya ve bu kadroyla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere; daha önce kıdemli üsteğmen olarak görev yapmış olmanız sebebiyle, mevzuatta belirtilen diğer şartları taşımanız ve memurluğa alınmanıza engel bir durumun bulunmaması kaydıyla atanmanızın, ilgili kurumun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.