Nakledilen personele adaylık hükümlerinin uygulanmayacağı

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince özelleştirilen kuruluşlardan diğer kamu kurumlarına atanan personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun adaylıkla ilgili hükümlerine herhangi bir atıfta bulunmaksızın istisnai bir anlam ve muhtevada düzenlendiğinden, 657 sayılı Kanunun aday memurlarla ilgili hükümlerinin uygulanmayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 01/11/2000
Kaynak 20 sayılı bülten 2. sayfa

İlgide kayıtlı yazınızda 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince özelleştirilen kuruluşlardan kuruluşunuzda görevlendirilecek personelin sicil dosyasında adaylıklarının kaldırıldığına dair bir bilgi bulunmaması nedeniyle sözkonusu personelin adaylık durumu hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek bu konuda uygulamaya esas olmak üzere görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ?Kuruluşlardaki Personelin Nakli? başlıklı 22 nci maddesinde ?Özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personel (kapsam dışı personel dahil) diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (f) bendinde yer alan hükümler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde nakledilirler; ...? hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, mezkur Kanunun geçici 9 uncu maddesinde ise ?Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklılarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet süreleri; aynı kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir....? hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun adaylıkla ilgili hükümlerine herhangi bir atıfta bulunmaksızın istisnai bir anlam ve muhtevada düzenlendiğinden, sözkonusu personele 657 sayılı Kanunun aday memurlarla ilgili hükümlerinin uygulanmayacağı mütalaa edilmektedir.