4688 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izinde olan personelin intibakı

Bir sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak ücretsiz izinli olan ve bu süre içerisinde açık öğretim fakültesini bitirirenlerin intibakınızın yapılıp yapılamayacağı hususunda


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 14/12/2006
Kaynak 26 sayılı bülten 3. sayfa

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kanunun değişik 18 inci maddesinin yedinci fıkrasında "Aylıksız izne ayrılan yöneticilerin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına ödenmesini kabul etmeleri koşuluyla kazanılmış hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılır" hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36/A-12-d maddesinde "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler" denilmektedir.
Yukarıda belirtilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, ücretsiz izin süresinin bitimini beklemeksizin kurumunuzca intibakınızın yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.