SHÇEK tarafından bakılan ve korunan çocukların kamuda işçi statüsünde istihdamı

SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocukların kamuda işçi statüsünde istihdam edilebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmelerinin gerekli olmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 05/04/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 50. sayfa

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocukların kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmelerinin gerekip gerekmediği ve bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavının nasıl uygulanacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 24/05/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun ek 1'inci maddesinde; "Kamu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, her yılbaşındaki, hangi statüde olursa olsun, serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yaparlar.
Bu maddeden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını tamamladıkları tarihten itibaren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vasıtasıyla başvurmak zorundadırlar."
hükmüne yer verilmiştir.
Bununla birlikte, 10/02/1995 tarihli ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük'ün 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Kamu kurum ve kuruluşları her yıl, hangi statüde olursa olsun serbest kadro sayılarıyla bunun binde biri oranında alacakları korunmaya muhtaç çocuk sayısını, adaylarda aranan nitelikleri, sınav tarihini ve yerini Kuruma bildirmek ve bu kadrolara Kurumca bildirilen korunmaya muhtaç çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yapmak zorundadır." hükmü, 9'uncu maddesinde ise; "Korunmaya muhtaç çocukların işe alınmalarına ilişkin olarak yapılacak sınavlar, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yönetmeliklerindeki hükümlerine göre ayrı olarak yapılır ve değerlendirilir.
Ancak, korunmaya muhtaç çocukların sınavları kamu kurum ve kuruluşlarının genel sınavlarıyla birlikte yapılmışsa, bu çocukların sınavları ayrı olarak ve kendi aralarında değerlendirir."
hükmü bulunmaktadır.
Öte yandan, 29/06/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8'inci maddesinde, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1'inci maddesinde sayılanların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmeleri için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden talepte bulunulmayacağı ifade edilmektedir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, korunmaya muhtaç çocukların kamu kurum kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilebilmeleri için KPSS'ye girmelerinin gerekli olmadığı; bu çocukların işe alınmalarına ilişkin olarak yapılacak sınavın Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bildirilen adaylar arasından ilgili kamu kurum ve kuruluşunca ayrı olarak yapılıp değerlendirilmesi gerektiği; söz konusu sınavın kamu kurum ve kuruluşlarının genel sınavlarıyla birlikte yapılması halinde ise, korunmaya muhtaç çocukların sınavlarının ayrı olarak ve kendi aralarında değerlendirilmesi ve yalnızca ilgili kurumca yapılacak giriş sınavı sonuçlarının dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.