Aylıksız izinde rapor alanlara ilişkin uygulama

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 107, 108
Tarih12/10/1998
Kaynak15 sayılı bülten 35. sayfa
ÖzetAylıksız izinde olanların usulüne uygun olarak alacakları hastalık raporlarının, hastalık izni olarak değerlendirilmelerinin ne şekilde olacağı hk.

6 ay süreyle aylıksız izin alan ve bu izni bitmeden ikişer aylık mahalli mevzuata uygun rapor alan bir personelin göreve başlama tarihinin raporun alındığı tarih mi ya da raporun bitiş tarihi mi olduğu ve raporun bitiş tarihi göreve" başlama tarihi olması halinde raporlu olarak geçen sürenin özlük hakları bakımından ne şekilde değerlendirileceği hakkında ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesine göre memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük hıklarına dokunulmaksızın "Hastalık İzni", 108 inci maddesine göre bu maddede sayılan hallerde memurlara memuriyet sıfatlarını korumakla birlikte aylık ödenmemek üzere "Aylıksız İzin" verilebilmektedir. Mezkur Kanunun 108 inci maddesinde verilebileceği haller ve süresi düzenlenen aylıksız iznin, özlük haklarının iznin bitimine kadar ödenmemesini öngören bir izin türü olması nedeniyle, bu izin süresi içinde haşlayıp biten hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilmesi mümkün olmadığı gibi, hastalık raporlarının aylıksız irin süresi içinde başlaması ve bitiş tarihinden sonraki bir dönemi kapsaması halinde, aylıksız iznin bitiş tarihine kadar olan süre için hastalık izni verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Nitekim, Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelikte, yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurların" hastalık izinlerine ilişkin düzenlemeye yer verilmemişken, aylıksız izin kullananların hastalık izinlerine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Geçici 20 nci maddesinde "Personel kanunlarına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen hizmet sürelerine ait kesenek ve karşılıklarını zamanında ödememiş olan iştirakçilerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayım tarihini takip eden üç ay içinde; başvurmaları ve başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına esas aylığın hesabına ait diğer unsurları ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve Karşılıklarının defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 6 ay süreyle aylıksız izin alan ye bu iznin bitiş tarihinden öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde ikişer aylık mahalli mevzuata uygun hastalık raporu alan söz konusu personele, sadece raporun aylıksız iznin bitiş tarihinden sonrasını kapsayan kısmı için hastalık izni verilebileceği, hastalık izin süresince her türlü özlük haklarını almaya devam edeceği, başlama tarihinin ise raporun bitiş tarihi olduğu mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 3222 kez okundu.