Vekil yönetim kurulu üyesine huzur hakkı ödenmesi

vekaleten Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığını atanan?????.? na Genel Müdür olabilme şartlarını taşıması kaydıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı ücretinin ödeneceği hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 86, 175 Tarih : 22/04/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 60. sayfa

Asaleten Genel Müdür atanıncaya kadar Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığını vekaleten yürütmek amacıyla ilgili Bakan tarafından görevlendirilen ?????.. na Yönetim Kurulu Başkanlığı ücretinin ödenip ödenmeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, ?Genel müdür yönetim kurulu başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.? Denilmekte olup, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde ise ?...Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevleri; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurul başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli I sayılı cetvelde kadro unvanları diğer personel eliyle gördürülür. Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.? hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 inci maddesinin ikinci fıkrasında da, ?Ancak kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.? hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde de belirtildiği üzere yönetim kurulu başkanlığı görevinin Genel Müdürlük görevinin uzantısı mahiyetinde bir görev olması sebebiyle, Bakan oluru ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına vekaleten atanan ???????.. nun Genel Müdür olabilme şartlarını taşıması kaydıyla yönetim kurulu başkanlığı ücretinin ödeneceği mütalaa edilmektedir.