Daha önce iki yıl araştırma görevlisi olarak görev yapan kişinin açıktan uzman unvanlı kadroya atanması

Araştırma görevlisi olarak 8 yıl süreyle görev yapan ve herhangi bir kamu kurumunda uzman unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanıp atanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 26/01/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 4. sayfa

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olduğunuz ve Harran Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak 8 yıl süreyle görev yaptığınızdan bahisle, herhangi bir kamu kurumunda uzman unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış; ek 1'inci maddesinde de, " Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, daha önce en az iki yıl araştırma görevlisi olarak görev yapmış olmanız ve mevzuatta yer alan diğer şartları taşımanız kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın uzman unvanlı kadroya atanmanız hususunun ilgili Kurumun takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.