Doktorun serbest meslek icrası

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Tabip unvanlı kadroda çalışmakta olan Dr. ?'in mesai saatleri dışında bir hizmet akdine bağlı olmaksızın serbest olarak çalışabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 28 Tarih : 28/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 40. sayfa

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Tabip unvanlı kadroda çalışmakta olan Dr. ?'in mesai saatleri dışında Özel Aydın Göz Hastanesinde sözleşmeli olarak çalışıp çalışamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 31.12.1980 tarih ve 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 2 nci maddesinde "Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanuni çalışma süresi 45 saattir. Ancak, bu Kanunun 4 acü maddesinde tanınmış olan haktan yararlananlar için bu süre 40 saattir. Günlük çalışma saatleri 657 ve 926 sayılı Kanunlardaki hükümlere göre tespit edilir" hükmü, 4 ncü maddesinde; "Birinci madde kapsamına giren personelden, özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar, istedikleri takdirde birinci maddede öngörülen tazminat hakkından yararlanmamak şartı ile serbest olarak çalışabilirler. Bunlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenme" hükmü bulunmakta olup 1 nci maddede; "Bu kanunun 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 2162 sayılı Kanun kapsamına giren personele.." denilmek suretiyle kapsam bakımından 2162 sayılı Kanuna yollama yapılmakladır.

Diğer taraftan, mülga 2162 sayılı Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 1 inci maddesinde "Bu Kanun Genel ve Katma Bütçeli Kurumlarda, İl Özel İdareleri ile Belediyelerde ve bunların kurdukları döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde, Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Teşebbüslerinde, Emekli Sandığında, Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesindeki Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına (hayvan sağlığı hariç)..." girecek nitelikte olan personele uygulanacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, 11.4.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı, Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'da Sağlık Hizmetleri Sınıfına girecek nitelikte olan tabiplerle birlikte Diş tabibi ve yardımcı sağlık hizmetlerine girenlerden bir kısmının sanatlarını icra edebilmesi hususu da düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinde; "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ı ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç)..." hükmü bulunmakta olup; mezkur hüküm gereğince Devlet memurlarının bu meyanda Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri personelinin de ticaret ve sanayi müesseselerinde bir hizmet akdine dayanılarak görev almaları mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; ilgilinin 2368 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi uyarınca, mesai saatleri haricinde ve haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak üzere bir hizmet akdine bağlı olmaksızın serbest olarak çalışabileceği mütalaa edilmektedir.