Sendika üyesi olacak sözleşmeli persoenl

Sözleşmeli statüde istihdam edilen koordinatör, il koordinatörü, uzman ve destek personelinden hangilerinin sendika üyesi olabilecekleri hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 05/04/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 51. sayfa

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlgili Kuruluşlarından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli statüde istihdam edilen koordinatör, il koordinatörü, uzman ve destek personelinin sendika üyesi olup olamayacağına ilişkin görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 5648 sayılı ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Kurum personelinin statüsü, hakları ve atanmaları" başlıklı 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında: "Kurumda hizmetler 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle yürütülür. Kurum personeli, sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine tabidir." hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca aynı maddenin 10'uncu fıkrasında da: "Sözleşmeli personelin bu maddede belirlenenler dışında kalan görev ve yetkileri, hizmete alınma, görevlendirme, görevde yükselme ve görevden alınma şekilleri ile sözleşme esasları, unvan ve sayıları Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir. Bunun yanında aynı kanunun "Kurum personelinin statüsü, hakları ve atanmaları" başlıklı 14'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasında sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışacakları hükmüne yer verilmiştir.
Diğer yandan, 16/04/2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde: "?
e) Destek personeli: Kurumun sekreterlik, arşiv, idarî, malî ve personele ilişkin işlemlerini yürütecek yardımcı personeli,
??.
g) İl koordinatörü: Kurumda her bir il koordinatörlüğünün başında bulunan yöneticiyi,
??.
h) Koordinatör: Kurumda bulunan her bir koordinatörlüğün başındaki yöneticiyi,
??
k) Sözleşme: Kurum ile personel arasında bir mali yıl itibariyle, hizmet akdi ile çalıştırılacak yerli ve yabancı uzmanlarla ise kısmi zamanlı olarak yapılacak hizmet sözleşmesini,
l) Uzman: Kurumda hizmet sözleşmesiyle çalışan uzmanları?"
şeklinde, bahse konu yazıda belirtilen kurum çalışanları tanımlanmıştır. Ayrıca mezkur yönetmeliğin "Sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve sayıları" başlıklı 8'inci maddesinde: "(1) Kurumun merkez teşkilatı sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve sayıları ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
(2) İl koordinatörlüklerinde çalışacak personel sayısı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşleri üzerine Bakanlıkça belirlenir."
hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin (a) bendinde; "Kamu Görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini ifade eder." hükmü yer almaktadır.
Öte yandan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu'nun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15'inci maddesinin (c) fıkrasında: " Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları"nın Kamu Görevlileri Sendikalarına üye olamayacakları hüküm altına alınmıştır.
Mezkur Kanun ve Yönetmeliğin birlikte değerlendirilmesi durumunda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda bahse konu yazıda belirtilen koordinatör, il koordinatörü, uzman ve destek personelinin sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmaları nedeniyle 4688 Sayılı yasanın 3'üncü maddesinde tanımlanan "Kamu Görevlisi" kapsamında yer aldıkları anlaşılmaktadır
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar ışığında; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun merkez ve taşra teşkilatında, sözleşmeli personel olarak istihdam edilen, il teşkilatının en üst amiri olan il koordinatörlerinin ve il koordinatörleri ile eşit düzeyde bulunan merkez koordinatörlerinin 4688 sayılı Kanunun 15'inci maddesinin (c) bendi uyarınca Kamu Görevlileri Sendikalarına üye olamayacakları, uzman ve destek personelinin ise 4688 Sayılı Kanun kapsamında kurulan Kamu Görevlileri Sendikalarına üye olabilecekleri, mütalaa edilmektedir.