Askerlik süresinin yıllık izinde değerlendirleceği

Memuriyetten önce yapılan askerlik hizmet süresinin yıllık izne esas hizmet süresinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ( 30 günlük yıllık izin için 10 yıllık hizmet süresinin hesabı) hk. (27/09/2010-19283)


Kanun / Madde(ler) 657 / 84, 102, 103 Tarih : 27/09/2010
Kaynak 33 sayılı bülten 54. sayfa

Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz ve Koruma Memuru olarak görev yapan ??ın memuriyetten önce yapmış olduğu askerlik hizmeti ile birlikte 10 yıl hizmet süresini tamamladığından ve 30 günlük yıllık izin verilmesini talep ettiğinden bahisle, adı geçenin 18 aylık askerlik hizmetinin fiilen çalışma süresi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği veya hangi durumda değerlendirilebileceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Yıllık izin? başlıklı 102 nci maddesinde; ?Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür?? hükmüne yer verilmek suretiyle, hizmet süresi on yıldan fazla olan memurlar için yıllık izin süresi otuz gün olarak tespit edilmiştir.

06/06/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; ??yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması?? gerektiği ifade edilerek, memurların kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin, yıllık izin sürelerinin tespitinde de dikkate alınacağı belirtilmiştir.

657 sayılı Kanunun ?Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları? başlıklı 84 üncü maddesinde ise; ?Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.? denilmek suretiyle, askerlik görevini yaptıktan sonra memurluğa atananların askerlikte geçen sürelerinin, kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi yapılmak suretiyle kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınacağı ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; memuriyete başlamadan önce askerlikte geçen hizmet sürelerinin, 657 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi uyarınca kazanılmış hak aylığının tespitinde dikkate alınması ve 154 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliği gereğince kazanılmış hak aylığında dikkate alınan sürelerin yıllık izin sürelerinin hesabında da değerlendirilmesi sebebiyle, ilgilinin yıllık izin süresinin tespitinde askerlik süresinin de dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.