399'a tabi personlin aylıksız izni

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih26/02/1999
Kaynak16 sayılı bülten 7. sayfa
Özet399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele, toplam 10 yıl ve daha fazla hizmetinin olması halinde 6 aya kadar aylıksız izin verilebileceği hk.

Genel Müdürlüğünüz emrinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan ve 10 yılım dolduran personele 6 ay ücretsiz izin verilip verilemeyeceği hakkında Başkanlığımızın görüşünün sorulduğu ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinde "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir. Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükmü bulunmaktadır. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir." hükmü yer almakta olup, 140 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin A bendinden de "...108 inci maddede geçen "hizmet" deyiminden hangi statüde olursa okun sadece kamu kurumlarında geçmiş hizmet süreleri toplamının anlaşılması..." gerektiği ifade edilmektedir. Bu itibarla, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele, kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl ve daha fazla hizmetinin olması ve idarenin uygun görmesi halinde 6 aya kadar aylıksız izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 2061 kez okundu.