Özelleştirme kapsamındaki kurum personeline yeşil pasaport verilmesi

Özelleştirme kapsam ve programına alınmış veya özelleştirilmiş kamu iktisadi teşebbüs veya bağlı ortaklıklarında çalışanların hususi pasaport almaları hk


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 14/12/2000
Kaynak 20 sayılı bülten 7. sayfa

Özelleştirme kapsam ve programına alınmış veya özelleştirilmiş kamu iktisadi teşebbüs veya bağlı ortaklıklarında çalışanların hususi pasaport almalarıyla ilgili ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun hükmü gereğince özelleştirme programına alınan kuruluşların kamu sermaye payının %50?den fazlasının özelleştirilmediği durumlarda burada çalışan 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personelin kamu görevlisi olma vasıfları devam ettiğinden, sermayesinin %50?den fazlası kamuya ait olan kuruluş ve işletmelerde çalışan ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olan personel hakkında 5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 4046 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 5434 sayılı Kanuna eklenen Ek 71 inci madde gereğince özelleştirilmeleri sonucu kamu sermaye payının %50?nin altına düşen kuruluşlarda çalışan Sandık iştirakçilerinden isteyenlerin Sandıkla olan ilişkilerini devam ettirebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar sonucunda;

1- Özelleştirme kapsam ve programında yer alan kuruluşlardaki kamu sermaye payının %50?nin altına düşmesi halinde bu kuruluşlarda kamu görevlilerinin istihdam edilmelerine imkan bulunmamakta olup, kuruluşun sermaye payının %50?den fazlasının kamuya ait olduğu dönem de burada 5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta olanların sermaye payının %50?nin altına düşmesinden sonrada çalışmaya devam etmeleri halinde sosyal güvenlik yönünden 5434 sayılı Kanunla ilgileri devam edeceğinden emekli müktesep dereceleri dikkate alınarak bunlar hakkında da 5682 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması,

2- Yukarıda da belirtildiği gibi 5434 sayılı Kanuna tabi olanların kuruluş özelleştikten sonrada sandıkla ilgilerini devam ettirme imkanlarının bulunması sebebiyle bu durumda olanlardan emekli olan veya istifa edenlerin de Pasaport Kanununun ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilmesi,

3- Özelleştirme programında bulunan kuruluşlar ile özelleştirilen kuruluşlarda istihdam edilen personelin statüleri, özelleştirme itibariyle emekli veya istifa etmiş olmalarıyla ilgili bilgiler Başkanlığımızda bulunmadığından bu bilgilerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığından temin edilmesi,

gerektiği mütalaa edilmektedir.