Araştırma görevlisi iken memur kadrosuna atnan ve halen bu kadroda görev yapan kişinin biyoloğ kadrosuna atanması

Araştırma görevlisi olarak çalışmakta iken memur unvanlı kadroya atanan ilgilinin, biyolog unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 05/02/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 5. sayfa

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden biyolog olarak mezun olan ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 30/04/2004-19/11/2006 tarihleri arasında araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken, Bakanlığınız emrine memur unvanlı kadroya atanan ??'ın, unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın biyolog unvanlı kadroya atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Aynı Genel Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 09/09/2006 tarihli ve 26284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin "Hizmet grupları" başlıklı 5/d maddesinin 2'nci bendinde "memur", 5/2'nci maddesinin (a) bendinde unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında "biyolog" unvanlı kadroya yer verilmiş; söz konusu Yönetmeliğin görev grupları arasında geçişler başlıklı 23'üncü maddesinin (c) fıkrasında, "Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır." hükmü yer almıştır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, adı geçenin, memur unvanlı kadrodan biyolog unvanlı kadroya unvan değişikliği sınavında başarılı olması durumunda atanabileceği mütalaa edilmektedir.