Aylıksız izin kullanılması

4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca sendika yöneticilerine verilmekte olan aylıksız iznin kullanımında ortaya çıkan sorunların giderilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 28/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 41. sayfa

4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca sendika yöneticilerine verilmekte olan aylıksız iznin kullanımında ortaya çıkan sorunların giderilmesi hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi" başlıklı 24/6/2004 tarihli ve 5198 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun "Seçimlerde uygulanacak esaslar" başlıklı 11 inci maddesinde "Genel kurullarda seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

Genel kurul toplantıları, genel kurullarda yapılacak seçimler, seçimlere yapılacak itirazlar, seçimlerin iptali ve yenilenmesine ilişkin hususlarda 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 14 üncü Maddesi ile 52 nci Maddesinde yer alan hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 05/05/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun "Seçimlerde uyulacak esaslar" başlıklı 14 üncü maddesinin 25/5/1988 tarihli ve 3449 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişik 11 inci fıkrası "Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili sendika, sendika şubesi veya konfederasyona bildirir. Ancak, ilgililerin bu Kanunun 52 nci maddesine göre başvuru hakkı saklıdır." hükmünü amirdir.

Bu hükümler çerçevesinde;

-4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izin talebinde bulunabilmek için öngörülen otuz günlük başvuru süresinin, seçimlerin yapıldığı tarihten değil, 2821 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca kesin seçim sonuçlarının ilan ve tebliğ edildiği tarihten başlatılması gerektiği,

-4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde, aylıksız izin talebinde bulunan personelin "görevleri süresince" aylıksız izne ayrılacağının öngörülmesi sebebiyle süresi içinde talepte bulunan bir personelin aylıksız izninin ileriki bir tarihten itibaren başlatılmasına imkan bulunmadığı,

mütalaa edilmektedir.