Muvazzaf askerlik hizmetini yapanların aylıksız izinli oldukları

399 sayılı KHK'ye tabi olarak çalışan sözleşmeli personelden muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere görevinden ayrılanların, askerlik hizmetinin bitimine kadar aylıksız izinli sayılabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 399 / 24 Tarih : 09/04/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 53. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan sözleşmeli personelin muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere görevinden ayrılması durumunda, aylıksız izinli mi sayılacağı yoksa sözleşmesinin feshi mi gerektiği hususunda tereddüde düşüldüğünden bahisle, konu hakkında Başkanlığımızın görüşünün istendiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24'üncü maddesinde, "Muvazzaf askerlik görevini ifa için görevinden ayrılan sözleşmeli personel askerlik hizmetinin bitiminden itibaren 1 ay içinde başvurduğu takdirde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca işe başlatılır. Muvazzaf askerlikte geçen süreler, muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları emekli keseneğine esas derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir." denilmektedir.
Bununla birlikte, mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin 45'inci maddesinde sözleşmenin feshi ve sona ermesi halleri tahdidi olarak sayılmış olup, söz konusu haller içerisinde askerlik hizmeti sebebiyle görevinden ayrılan sözleşmeli personel hakkında herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Diğer taraftan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58'inci maddesinde, "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir. Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108'inci maddesinin son fıkrasında, "Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik görev yeri sürecince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır." denilmektedir.
Yukarıdaki hükümler birlikte değerlendirildiğinde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelden muvazzaf askerlik görevini ifa için görevinden ayrılanların, askerlik hizmetinin bitimine kadar aylıksız izinli sayılabileceği mütalaa edilmektedir.