Üye sayılarının tespiti

4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca, hizmet kolları itibariyle yetkili sendikaların belirlenmesi amacıyla kurumlarca sendika üye sayılarının tespit edildiğinden bahisle maaş bordrolarının hazırlanması prosedürü ile ilişkili olarak ortaya çıkan sorunların giderilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 30 Tarih : 30/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 42. sayfa

4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca, hizmet kolları itibariyle yetkili sendikaların belirlenmesi amacıyla kurumlarca sendika üye sayılarının tespit edildiğinden bahisle maaş bordrolarının hazırlanması prosedürü ile ilişkili olarak ortaya çıkan sorunların giderilmesi hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Sendika üyeliğinin kazanılması" başlıklı 24/6/2004 tarihli ve 5198 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişik 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında "Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 4688 sayılı Kanunun "Yetki" başlıklı 24/6/2004-5198 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişik 30 uncu maddesinde "?. a) Kurumlarca yapılacak tespit;

??..

Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. ?." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin iştiraki ile Başkanlığımızda yapılan toplantıda oy çokluğuyla, 15 mayıs tarihi itibariyle maaşından üyelik aidat kesintisi yapılmayan kamu görevlilerinin yapılacak tespitte dikkate alınamayacağına karar verilmiştir.