Askerlik dönüşü yıllık izinde düşme yapılmayacağı

Askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izinli bulunan memurun bu süreçte yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı ve askerlikte geçen süreler dikkate alınarak yıllık izinden kesinti yapılıp yapılamayacağı hk. (10/11/2010-21736)


Kanun / Madde(ler) 657 / 102, 103 Tarih : 10/11/2010
Kaynak 33 sayılı bülten 56. sayfa

Rektörlüğünüzde hemşire olarak görev yapan ??nın 30/11/2009-01/06/2010 tarihleri arasında askerlik sebebiyle aylıksız izin aldığını, ilgilinin 2009 yılında bir ay aylıksız izinli olması sebebiyle 2009 yılına ait 3 günlük yıllık izin süresinden 2 gününün kesildiğini, 2010 yılında ise 5 ay aylıksız izinli olması sebebiyle 2010 yılına ait 20 günlük yıllık izin süresinden 8 gününün kesildiğini belirterek, askerlikte geçen süreler dikkate alınarak bahsi geçen personelin yıllık izinlerinin kesilip kesilemeyeceği hususunda görüş talep ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde; ?Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde,

- bir yıl boyunca askerlik sebebiyle aylıksız izinli olan Devlet memurunun çalışmadığı yıla ait yıllık izin hakkının bulunmadığı, hizmeti bir yıldan fazla olan Devlet memurunun aylıksız iznin bitimini müteakip yıl içinde göreve başladığı tarih itibariyle söz konusu yıla ait yıllık izne hak kazanacağı,

- mezkur Kanunda Devlet memurunun hak kazandığı yıllık izin süresinden aylıksız izinde geçen süreler dikkate alınarak kesinti yapılacağına dair bir düzenleme bulunmadığından, bahsi geçen personelin askerlik dönüşünde yıllık izin hakkından kesinti yapılmaması gerektiği,

mütalaa edilmektedir.