KİT?lerde başuzman unvanlı kadrodan, şube müdürü unvanlı kadroya atanma

KİT?lerde başuzman unvanlı kadrodan, şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olanların atanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 3 Tarih : 12/02/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 6. sayfa

Daha önce şube müdürü ve üst düzey görevlerde bulunmadığı halde o tarihteki mevzuat çerçevesinde başuzman unvanlı kadroya atanan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın, şube müdürü unvanlı kadroya atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; ek 1'inci maddesinde ise, "Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir." hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin (b) bendinde, "aynı düzeyde görev", "Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt grupta gösterdikleri görevleri,", (c) bendinde "üst görev", "27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri," ve (d) bendinde de, "alt görev", "27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri?ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, 12/10/2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 5/a maddesinin (4) numaralı alt bendinde şube müdürü, 5/d maddesinin (2) numaralı alt bendinde ise başuzman unvanlı kadrolara yer verilmiş; söz konusu Yönetmeliğin 8/a maddesinde de şube müdürü unvanlı kadroya atanma şartları düzenlenmiştir.
Ayrıca, Aynı Yönetmeliğin 28/c maddesinde, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, başuzman unvanlı kadrodan şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olanların atanabileceği mütalaa edilmektedir.