Hizmet bölgesi değişen yer hakkında

Daha öce 5 inci hizmet bölgesinde iken yönetmelikte yapılan değişiklikle 4 üncü hizmet bölgesi sayılan Kilis'te görev yapan ilgilinin 5 ve 6 ncı bölgelerde görev yapmaksızın, yeni 4 üncü hizmet bölgesindeki Kilis İli'ne Bayındırlık ve İskan Müdür Yardımcısı olarak atanıp atanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 02/06/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 42. sayfa

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde daha önce 5 inci hizmet bölgesinde bulunan Kilis İli'nin, 2005/9246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle 4 üncü hizmet bölgesine dahil edildiğini, Bakanlığınız Kilis Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü emrinde 4 yıldan fazla mühendis olarak görev yapan ?.'in, mezkur Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi çerçevesinde 5 ve 6 ncı bölgelerde görev yapmaksızın, 4 üncü hizmet bölgesindeki Kilis İli'ne Bayındırlık ve İskan Müdür Yardımcısı olarak atanıp atanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinde; "190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan,

a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına,

?

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına,

atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.

Bu hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

Birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların, diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında bazı unvanlara ilk defa atanacak memurların görev yerleri ve yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, mezkur maddenin ilk fıkrasının a, b, c ve d bentlerinde sayılan unvanlara (Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, ? ve bu unvanların yardımcıları) atanacak olanların ilk görev yerlerinin, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde söz konusu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri olduğu, diğer hizmet bölgelerindeki (1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerindeki) mezkur unvanlara (Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, ? ve bu unvanların yardımcıları) atanabilmek için ilgililerin bu unvanlarda en az iki yıl görev yapmış olmaları gerektiği; ancak, anılan unvanlar dışındaki diğer unvanlarda, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şartın aranmayacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde daha önce 5 inci hizmet bölgesinde bulunan Kilis İli'ni, 4 üncü hizmet bölgesine dahil eden 2005/9246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 31/08/2005 tarihli ve 25922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişikliğin 31/08/2005 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle, bu ilde görev yapan memurların, 31/08/2005 tarihine kadar olan hizmet sürelerinin 5 nci hizmet bölgesinde, bu tarihten sonraki hizmet sürelerinin ise 4 üncü hizmet bölgesinde geçmiş olarak değerlendirilmesi gerekeceği aşikardır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Bakanlığınız Kilis Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü emrinde mühendis olarak görev yapan ?.'in, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde en az 4 yıl görev yapmış olması şartıyla, 31/08/2005 tarihli ve 25922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4 üncü hizmet bölgesine dahil edilen Kilis İli'ne Bayındırlık ve İskan Müdür Yardımcısı olarak atanmasının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.