Askerde iken KPSS ile yerleştirilenlerin askerlik dönüşü başlatılabileceği

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü emrine merkezi yerleştirme işlemi ile yerleştirilen ve bakaya kalmak suçunu işlediğine istinaden hakkında ceza soruşturması yapılan ilgilinin atamasının yapılıp yapılamayacağı hk.(19.08.2010-17079)


Kanun / Madde(ler) 1632 / 63 Tarih : 19/08/2010
Kaynak 33 sayılı bülten 57. sayfa

Bilindiği üzere, 15/06/1930 tarihli ve 1520 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 63/1-A maddesinde; ? Kabul edilecek bir özrü olmadan barışta bakayalarla yoklama kaçağı veya saklılardan yaşıtlarının veya birlikte işleme bağlı arkadaşlarının ilk kafilesi yollanmış bulunanlar ve ihtiyat erattan çağrılıp da özürsüz yaşıtlarının yollanmalarından başlayarak yedi gün içinde gelenler bir aya kadar, yakalananlar üç aya kadar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler üç aydan bir yıla kadar, yakalananlar dört aydan bir buçuk yıla kadar, üç aydan sonra gelenler dört aydan iki yıla kadar hapis, üç aydan sonra yakalananlar altı aydan üç yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.? hükmü, 75 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; ?Asker kişileri kaçmağa kışkırtan veya kaçmalarını veya kaçaklığın devamını kolaylaştıran veya kaçakları, izinsizleri, bakayayı, yoklama kaçaklarını, saklıları ve çağrılıp da gelmeyen yedek subaylarla yedek askeri memurları bilerek özel ve resmi hizmete alanlar veya gizleyenler veya Devlet, il ve belediyelerle bunların denetimi altındaki bütün kuruluş ve kurumlarda ve banka ve kamu faydasına çalışan dernek ve mesleki kuruluşlarda her ne suretle olursa olsun çalıştıranlar ve Hükümetten yapılacak tebligat üzerine özel işlerinden çıkarmayanlar barışta üç aydan bir yıla ve tekerrüründe bir yıldan üç yıla, seferberlikte veya olağanüstü hallerde altı aydan iki yıla kadar hapis ve bu eylemin seferberlikte veya olağanüstü hallerde tekerrüründe yedi yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Başkanlığımızın internet sayfasında da yer verilen 08/10/2009 tarihli ve 17195 sayılı yazı ile merkezi yerleştirme işlemi neticesinde herhangi bir kamu kurumuna yerleştirilen ancak bu tarihte askerde olması sebebiyle ataması yapılamayan adayların askerliğini bitirmesini müteakip atanmak üzere yerleştirildiği kurumlara başvurması halinde atamalarının yapılabileceği yönünde görüş tesis edilmiştir.

Bu itibarla, hakkında ?bakaya kalmak? suçunu işlediğine dair kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmamak kaydıyla ilgilinin atamasının yapılabileceği; bu suçu işlediğine dair mahkeme kararının bulunması halinde ise hakkında verilen cezanın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesi kapsamında olmaması kaydıyla askerliğini tamamlamasını müteakip ilgilinin atamasının yapılabileceği mütalaa edilmektedir.