Tüketici ve rekabet uzmanının hukuk müşaviri olarak atanması

Tüketici ve rekabet uzmanı kadrosunda görev yapan ilgilinin görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın hukuk müşaviri unvanlı kadroya atanıp atanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 12/02/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 7. sayfa

Tüketici ve rekabet uzmanı kadrosunda olup, geçici olarak Bakanlığınız hukuk müşavirliğinde görev yapan hukuk fakültesi mezunu ??'ın, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın hukuk müşaviri unvanlı kadroya atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı; aynı maddenin 2'nci fıkrasının (c) bendinde ise, kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, 03/09/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sanayi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 5/b maddesinin (1) numaralı alt bendinde hukuk müşaviri unvanlı kadroya; 7/d maddesinde ise, hukuk müşaviri kadrosuna atanma şartına yer verilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, adı geçenin, tüketici ve rekabet uzmanı olması ve bahsi geçen Genel Yönetmelik kapsamı dışında bulunması sebebiyle, mevzuatta aranan şartları taşıması kaydıyla, tüketici ve rekabet uzmanı unvanlı kadrodan hukuk müşaviri unvanlı kadroya, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın, atanabilmesinin Kurumunuzun takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.