Özelleştimeden nakledilen personelin sicillerinin 64 madde değerlendirileceği

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde nakledilen sözleşmeli personelin bu sürelere ait sicil raporlarının notla kıymetlendirilebilmesi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci ve 64 üncü maddesinin uygulanmasında dikkate alınabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 64 Tarih : 04/06/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 44. sayfa

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü emrinde çalışmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde Kurumunuz emrine ataması yapılan ?.. hakkında daha önce çalışmakta olduğu Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sicil ve Başarı Değerleme Raporlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci ve 64 üncü maddelerinin uygulanmasında dikkate alınıp alınamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde; "Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet süreleri; aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlardan kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulunan memur ve sözleşmeli personel hakkında da bu madde ile bu Kanunun 22 nci maddesinde fark olarak ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hükümler uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde; "Bu Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.", 64 üncü maddesinde de; "Devlet memurunun kademede ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması lazımdır.

A)Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

B)O yıl olumlu sicil almış bulunması,

C)Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,

Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü bulunmaktadır. Bu hükümler gereğince ve ilgililerin 37 nci madde hükmünden yararlanabilmeleri için öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve görev unvanı itibariyle azami yükselebilecekleri derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmış bulunmaları gerekmektedir. Söz konusu maddelerin uygulanmasını göstermek üzere Maliye Bakanlığınca 118 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış olup, Tebliğin 7 nci fıkrasında; "Her ne şekilde olursa olsun sözleşmeli statüde istihdam edilen personelden T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçiliği devam eden personel de, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde emekli keseneğine esas aylıkları bakımından anılan Kanunun 37 ve 64 üncü maddeleri hükümlerinden yararlanabileceklerdir." ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; söz konusu personelin Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde geçen hizmet sürelerinin mezkur Kanunlar uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi sebebiyle bu sürelere ait sicil raporlarının da notla kıymetlendirilebilmesi halinde değerlendirilerek gerekli şartları taşımaları durumunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci ve 64 üncü maddesinin uygulanmasında dikkate alınabileceği değerlendirilmektedir.