Koruma ve güvenlik görevlilerinin atanabileceği unvanlar

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında görev yapan personelin memur unvanlı kadrolara kurumun ilgili mevzuatında aynı düzey görevler olarak değerlendirilmeleri halinde atanabilecekleri hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 14/04/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 55. sayfa

Mülga 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca, Genel Müdürlüğünüzde koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında görev yapan personelin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Geçici 1'inci maddesiyle çalışma sürelerinin 26/06/2009 tarihi itibariyle sona erdiğinden bahisle, söz konusu personelin memur unvanlı kadrolara atanıp atanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir.
Bilindiği üzere; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 27'nci maddesiyle 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış olup; 26/06/2004 tarihli ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5188 sayılı Kanunun Geçici 1'inci maddesinde; "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2495 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilâtlarına özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlilerine de beş yıl süreyle çalışma izni verilmiş sayılır." hükmüne yer verilmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının koruma ve güvenlik kadrolarında görev yapan personele 26/06/2009 tarihine kadar çalışma izni verilmiştir.
Diğer taraftan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinin ilk fıkrasında; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; mezkur Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde; "aynı düzey görev", kurumların hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevler; "üst görev", 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevler; "alt görev" ise 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevler şeklinde tanımlanmıştır.
Mezkur Yönetmeliğin 15'inci maddesinde ise; "Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenler." hükmü uyarınca, her kurum kendi personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslarını kendi özel yönetmeliğinde düzenlemiştir. Söz konusu hükme istinaden, 10/02/2009 tarihli ve 27137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Hizmet grupları" başlıklı 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde ; "İdari Hizmetler Grubu;
1) Musahhih,
2) Ayniyat Saymanı, Teberrükât Saymanı,
3) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Satın Alma Memuru, Veznedar, Kameraman, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför" unvanlarına yer verilmiş ve "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 8'inci maddesinde; "Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır?
ı) Memur, ambar memuru, satın alma memuru, veznedar kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, ?
k) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak?"
hükmüne yer verilmiş olup; 5'inci maddede memur ve koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarının, İdari Hizmetler Grubu içindeki aynı alt görev grubunda düzenlenmesi sebebiyle, memur ve koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarının aynı düzey görevler olduğu değerlendirilmektedir.
Ayrıca, mezkur Yönetmeliğin "Hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 21'inci maddesinde; "Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır?
c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir?"
hükmüne yer verilmek suretiyle, personelin haiz olduğu unvanlara göre aynı düzeyde yer alan görevlere, aranan şartları taşımaları kaydıyla, görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmaksızın atanabilmelerine imkan sağlanmıştır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; mülga 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında görev yapan ve 5188 sayılı Kanunun Geçici 1'inci uyarınca verilen 5 yıllık çalışma izin süreleri 26/06/2009 tarihinde sona eren personelin; Genel Müdürlüğünüzün ilgili Yönetmeliğine göre memur ile koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı görevlerin, aynı düzey görevler olarak değerlendirilmesi sebebiyle, aranan öğrenim şartlarını taşımaları halinde, görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmaksızın memur unvanlı kadrolara atanabilmelerinin mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.