Görevde yükselmede daha alt eğitim düzeyi belirleme

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde görevde bulunanlardan en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanların 5'inci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilmesinin mümkün bulunduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 27/02/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 8. sayfa

Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin geçici 1'inci maddesinin uygulanması açısından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde görevde olanlardan hangilerinin 4 yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edileceğine ilişkin ilgi yazı ve eki incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, Genel Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında Devlet memurlarının bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için gerekli olan öğrenim düzeyleri kurumları tarafından çıkarılacak yönetmeliklerinde unvanlar itibariyle gösterileceği; aynı maddenin son fıkrasında, kurumların kendi yönetmeliklerinde düzenlemeleri kaydıyla, sadece hizmet alanına ilişkin olarak iki yıllık yüksek öğrenim görenlerin müdür ve daha alt görevlere, atanabilmeleri için dört yıllık yükseköğrenim şartının aranmayacağı; geçici 3'üncü maddesinde, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenlerin, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilecekleri ile kurumların, özel yönetmelikleriyle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan personeli bakımından, 5'inci madde ile öngörülen öğrenim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyi belirleyebilecekleri; geçici 5'inci maddesinde ise, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanların görevde yükselme niteliğindeki atamalarının, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kendi mevzuatlarına göre çıkaracakları yönetmeliklere göre yapılacağı hükmü getirilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde görevde bulunanlardan en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanların, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, adı geçen Genel Yönetmeliğin 5'inci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilmesinin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.