Sözleşmeli personelin emeklilik mükteseplerine ilişkin sicillerinin değerlendirilmesi

399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli olarak çalışan personel hakkında 657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesi hükmünün ancak emekli keseneğine esas aylık derecelerinin tespitine yönelik olarak uygulanabileceği hk


Kanun / Madde(ler) 399 / 58 Tarih : 20/04/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 57. sayfa

Tekel A.Ş. Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel olarak görev yapan davacı ??..' ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64 üncü maddesi hükmünden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel, "teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personel " olarak tanımlanmakta olup, 12'nci maddesinde ise, "Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personel, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabidir." denilmektedir.
Diğer taraftan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58'inci maddesinde, "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir. Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Bununla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64'üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 118 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin (7.) işaretli bölümünde yer alan; "Her ne şekilde olursa olsun sözleşmeli statüde istihdam edilen personelden T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçiliği devam eden personel de, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde emekli keseneğine esas aylıkları bakımından anılan Kanunun 37 ve 64 üncü maddeleri hükümlerinden yararlanabileceklerdir." ifadesine ve 139 seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiş bulunmaktadır.
Bu çerçevede, Devlet memurları gibi kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri bulunmayan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak görev yapan sözleşmeli personel hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64'üncü maddesi hükmünün ancak, emekli keseneğine esas aylık derecelerinin tespitine yönelik olarak 118 ve 139 seri No'lu Devlet Memurları Genel Tebliğlerinde yer verilen açıklamalar çerçevesinde uygulanabileceği mütalaa edilmektedir.