Aylıksız izinde olan memurun istifa talenbinde bulunabileceği

Memurların muvazzaf askerlik hizmetleri süresince aylıksız izinli sayılmaları, aylıksız izne ayrılan memurların ise memurluk statüsüyle ilişkileri, ödev ve sorumlulukları ile hak ve yükümlüklerinin devam etmesi sebebiyle memurların aylıksız izin süresi içinde çekilme isteğinde bulunabileceği ve bu çekilme isteğinin 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi çerçevesinde aylıksız izin süresinin bitimi beklenmeksizin idarece kabul edilebileceği hk. (05/01/2011-24947)


Kanun / Madde(ler) 657 / 20, 94 Tarih : 05/01/2011
Kaynak 33 sayılı bülten 60. sayfa

Sosyal çalışmacı olarak görev yapmakta iken muvazzaf askerlik hizmetinizi yapmak üzere aylıksız izne ayrıldığınızı, askerliğiniz esnasında 17/08/2010 tarihli dilekçe ile memuriyetten çekilme talebinde bulunduğunuzu, çekilme isteğinizin terhis tarihinden sonra geçerli olmak üzere uygun bulunduğunu, bu durumun tekrar memuriyete dönmek istemeniz durumunda 6 aylık bekleme sürenizi aleyhte olarak etkileyeceğini belirten ve söz konusu olumsuzluğun düzeltilmesi hususunda görüş talep eden ilgi dilekçe ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Aylıksız izin? başlıklı 108 inci maddesinin son fıkrasında; ?Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır.? hükmüne yer verilmek suretiyle, memurların muvazzaf askerlik hizmetleri süresince aylıksız izinli oldukları belirtilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 20 inci maddesinde; ?Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.? ve 94 üncü maddesinde; ?Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir?

Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir?? hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 97 inci maddesinde; ? Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, ?

Devlet memurluğuna alınamazlar.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memurların muvazzaf askerlik hizmetleri süresince aylıksız izinli sayılmaları, aylıksız izne ayrılan memurların ise memurluk statüsüyle ilişkileri, ödev ve sorumlulukları ile hak ve yükümlüklerinin devam etmesi sebebiyle memurların aylıksız izin süresi içinde çekilme isteğinde bulunabileceği ve bu çekilme isteğinin 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi çerçevesinde aylıksız izin süresinin bitimi beklenmeksizin idarece kabul edilebileceği değerlendirilmektedir.